‘Smart grids’ rendabel, ook zonder klimaatbeleid

‘Smart grids’ rendabel, ook zonder klimaatbeleid

De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten (‘smart grids’) zijn economisch rendabel, ongeacht welk klimaatbeleid wordt gevoerd. Dit is de conclusie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft en KEMA in opdracht van Economische Zaken heeft uitgevoerd.

Positief saldo

In de MKBA zijn verschillende energiescenario’s tot 2050 doorgerekend. Het in gebruik nemen van intelligente netten leidt tot lagere elektriciteitsprijzen voor consumenten en bedrijven in bijna elk denkbaar scenario. Voornaamste verklaring is dat een te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Ook blijkt dat een scenario met smart grids, maar zonder klimaatbeleid leidt tot een positief saldo. Netbeheer Nederland zegt in een reactie dit beeld te herkennen. Wel nieuw is dat het saldo positief is onafhankelijk welk beleid wordt gekozen.

Pilots

Uit de twaalf pilots voor ‘smart grids’ die nu lopen moeten de resultaten van de analyse verder gevalideerd worden. Uit de projecten moet informatie komen hoe consumenten reageren op tijdsafhankelijke prijsprikkels. Aansluitend moet onderzocht worden of de implementatie van intelligente netten nieuwe regels met zich meebrengt.

Kosten en baten

Binnen de analyse zijn alle kosten en baten van de intelligente netten inzichtelijk gemaakt, ongedacht wie de kosten draagt.  Netbeheer Nederland vindt dat de kosten en baten van de netten evenwichtig over alle betrokken partijen moeten worden verdeeld. Op die manier ontstaat er op de juiste plek een prikkel voor de totstandkoming van intelligente netten.

Smart grid principe

Binnen een intelligent net is door middel van ICT tweerichtingsverkeer mogelijk op het elektriciteitsnet. Zo kan energie uit PV-panelen worden teruggeleverd aan het net. Ook kunnen apparaten makkelijker aan en uit gezet worden op momenten wanneer de energieprijs laag is. Doordat vraag en aanbod in de energienetten beter op elkaar is aangepast, leidt dit tot minder CO2-uitstoot.

Europa

Ook binnen Europa heerst er enthousiasme over ‘smart grids’, die zou leiden tot nieuwe banen.

Analyse ‘Smart Grids’

Bekijk het onderzoek van CE Delft en KEMA.
CE Delft Maatschappelijke Kosten Baten Intelligente Netten

Bron: Netbeheer Nederland
Foto: Techbusiness