Noordzee-Manifest voor versnelling van de energietransitie getekend

Noordzee-Manifest voor versnelling van de energietransitie getekend

Op 15 juni ondertekenden TNO, NOGEPA, NWEA, de Stichting Natuur en Milieu en TENNET de ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’. De organisaties werken aan een lange-termijn-visie op de Noordzee en een korte termijn ‘call to action’.

Persbericht – De overeenkomst beoogt een intensievere samenwerking om sneller te komen tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem. TNO zet binnen het samenwerkingsverband technologische kennis en faciliteiten in op projecten ter verduurzaming van de gas- en windindustrie en de energietransitie.

Gas meets Wind

De ondertekening vond plaats tijdens het ‘Gas meets Wind North Sea Energy Symposium’, georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De politieke bereidheid in Europa tot samenwerking op de Noordzee is op 6 juni door de lidstaten bevestigd in een Political Declaration. De ontwikkeling van het Noordzeegebied tot een ‘Northern Energy Region’ is een kans voor de omringende landen om slimme combinaties tussen offshore gas, wind en netbeheerder te verkennen. Mark Dierikx, Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededingen bij het ministerie van Economische Zaken: ‘Regionale samenwerking staat hoog op de politieke agenda. Het initiatief vanuit de gas- en windsector om samen met netbeheerders deze uitdaging aan te gaan en met een open blik de voordelen van een zo efficiënte en effectieve energietransitie te onderzoeken, waardeer ik zeer.’

De uitdaging is om enerzijds de offshore windparken en het netwerk op zee te versnellen en betaalbaar te houden en aan de andere kant de nog benodigde fossiele productie zo efficiënt en schoon mogelijk te laten plaatsvinden. Coördinatie van de Noordzee-initiatieven is nodig zoals gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden voor elektrificatie van productieplatforms, gezamenlijke innovatie voor systeemintegratie, power2gas en energieopslag. Ook zijn er synergievoordelen te behalen in logistiek, communicatie en community-building.

Stuurgroep

Hans Timmers, voorzitter van de raad van bestuur van NWEA en Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA zijn overtuigd van de voordelen van gezamenlijke inspanningen. Daarom hebben ze samen met de andere ondertekenaars van het Manifest een stuurgroep gevormd om de gezamenlijke mogelijkheden verder te onderzoeken. De stuurgroep werkt nauw samen met het MVI-E Lab van de Topsector Energie waaraan vele betrokkenen bij ontwikkelingen op de Noordzee deelnemen, zoals de scheepvaart, havens, visserij, natuur, landbouw en anderen om uiteindelijk te komen tot een integrale duurzame visie met breed draagvlak.

Tijdens twee rondetafelgesprekken bespraken de belangrijkste stakeholders zowel de lange termijn visie voor samenwerking als de korte termijn acties, door in te gaan op concrete projecten die gezamenlijk opgepakt moeten worden. René Peters van TNO: ‘Vandaag maken wij een paradigmaverschuiving mee: een jaar geleden praatten de gas- en windindustrie niet over integratie, nu praten we over synergiën. De vraag is hoe men kan profiteren van elkaar en nieuwe systemen kan ontwikkelen.’ Er liggen volgens Charles Dickson van Wind Europa drie uitdagingen: het reduceren van CO2-uitstoot, een stabiel elektriciteitsnet en een goede balans in energieopslag. Dit kan door productieplatformen te ontmantelen en te gebruiken voor energieconversie, daarna moet men investeren in een evenwichtig energienet. Ruud Bos, directeur van ENGIE: ‘De technologie is er. We hebben een pilot nodig om de bestaande infrastructuur te gebruiken, voordat het verdwijnt.’

Bron: North Sea Energy Symposium, TNO