Industrie maakt afspraken over extra energiebesparing

Industrie maakt afspraken over extra energiebesparing

De energie-intensieve bedrijven hebben met minister Kamp van Economische Zaken afspraken gemaakt over een extra energiebesparing van 9 Petajoule. Volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer ‘geven deze afspraken de bedrijven de flexibiliteit en ruimte om te zorgen dat de doelen uit het Energieakkoord worden gehaald’.

Minister Kamp heeft donderdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de afspraken. De minister is verheugd over het besparingsakkoord: ‘Met het Energieakkoord uit 2013 heeft het kabinet, samen met alle betrokken maatschappelijke partijen, een belangrijke stap in de energietransitie gezet. Met de uitvoering van het Energieakkoord liggen we goed op koers, maar de energie-intensieve industrie bleef nog achter. Met dit akkoord nemen ook zij uiteindelijk hun verantwoordelijkheid om te komen tot een forse energiebesparing. Ik ben daar verheugd over en ben de voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels erkentelijk voor de belangrijke rol bij de afrondende bespreking. Een door de industrie zelf gesloten akkoord heeft de voorkeur boven verplichtende maatregelen vanuit de overheid. Dit besparingsakkoord past het beste in de aanpak die we met de partijen van het Energieakkoord beogen en toont aan dat alle partijen van het Energieakkoord gecommitteerd blijven aan het uiteindelijke doel ervan: een duurzame energievoorziening in een CO2-arme samenleving’.

Onderling uitruilen

De industriële bedrijven die vallen onder het Europese CO2-handelssysteem hebben individuele afspraken gemaakt die optellen tot 9 Petajoule (gelijk aan gas en licht voor 135.000 huishoudens) in de periode tot 2020. Bedrijven kunnen onderling uitruilen wat te veel of te weinig besparen. Haalt een bedrijf zijn doelstelling niet, dan moet het een boete betalen. Het bedrag van de boete wordt vervolgens besteed aan het realiseren van energiebesparing. De verplichting van besparing van 9PJ vloeit voort uit het Energieakkoord. Hierin was een totale energiebesparingsdoelstelling van 100 PJ opgenomen waarvan 9 PJ moest komen van de  energie-intensieve industrie.

Succes met convenanten

De extra afspraken, die nodig zijn voor de uitvoering van het Energieakkoord, komen als aanvulling bovenop de afspraken in het MEE-convenant (Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie). In dit convenant is op basis van vrijwilligheid afgesproken om maatregelen  te nemen die, zo heeft ECN berekend, leiden tot  22 PJ aan besparing in de periode 2017-2020. Als deze resultaten niet gehaald worden of als blijkt dat de voortgang van het akkoord van de industrie achterblijft, zullen de verplichtende maatregelen zoals eerder door de minister aangekondigd bij het ontbreken van een akkoord, alsnog in werking treden. Volgens minister Kamp en Hans de Boer loopt de Nederlandse industrie dankzij de aanpak met convenanten internationaal voorop als het gaat om energiebesparing.

Bron: VNO-NCW / Ministerie van Economische Zaken

Beeld : Frauke Feind