Onderzoek: zonnepanelen brengen meer op dan verwacht

Onderzoek: zonnepanelen brengen meer op dan verwacht

Door Pierre Gerrissen (SolarCare) – Recente cijfers geven aan dat geïnstalleerd zon PV vermogen in Nederland sterk aan het groeien is. De laatste inschattingen spreken over een geïnstalleerd vermogen van meer dan 665 megawattpiek over het jaar 2013*. De grote vraag blijft natuurlijk: Wat levert dit dan per jaar aan energie op?

 

Opbrengst

Tot nu toe wordt vaak gerekend met een kengetal wat aangeeft wat de verwachte kWh opbrengst per kWp geïnstalleerd paneelvermogen is. Voor Nederland wordt tot nu toe een kengetal van 850 kWh/kWp (ofwel een opbrengstfactor van 0,85 kWh/Wp) gehanteerd voor schaduwvrije installaties met een oriëntatie op het zuiden. Dit getal blijkt in de praktijk al enige jaren aan de zuinige kant en diverse partijen rekenen inmiddels met hogere opbrengstfactoren.

Monitoring

SolarCare heeft uit haar bestand van 5000 installaties, die dagelijks worden gemonitord, ruim 800 installaties, verspreid over heel Nederland geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties hebben een totaal opgesteld paneelvermogen van 3,6MWp en zijn allen het gehele jaar operationeel geweest. Verder zijn ze willekeurig geselecteerd qua capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Daarnaast beschikken alle installaties bovendien over een of meerdere string-omvormer(s). PV-installaties met micro-inverters zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Opbrengstkaart

In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht. Gemiddeld voor Nederland komen we uit op een opbrengstfactor van 0,89 kWh/Wp. In de kustprovincies ligt de gemiddelde opbrengst per Wp wat hoger t.o.v. de rest van Nederland. In 2013 waren de opbrengsten gemiddeld 2 procent hoger dan in 2012.

kWp_Wp 2013

Zuinig ingeschat

Op basis van deze resultaten mag geconcludeerd worden dat het kengetal van 850 kWh/kWp inderdaad aan de lage kant is. Voor de kustprovincies mag je, voor schaduwvrije installaties met een zuidoriëntatie, uitgaan van een minimale waarde van 950 kWh/kWp en voor de rest van Nederland een waarde van 900 kWh/kWp.

Schaduwvorming

Wat verder in het onderzoek opvalt is dat het effect van schaduw i.c.m. laagstaande zon in het voor- en najaar meestal wordt onderschat. In de praktijk liggen de opbrengsten tussen de 25 procent tot soms wel 50 procent lager als er sprake is van schaduwvorming door nabijgelegen gebouwen, bomen, dakkapellen en/of schoorsteenpijpen.

Pierre Gerrissen is oprichter van SolarCare en bestuurslid van brancheorganisatie Holland Solar. Het bedrijf monitort o.a. de prestaties van zon-PV systemen. Dit onderzoek is daarvan een resultaat.

Noot van de redactie:
*Het cijfer 665,4 MWp is gebaseerd op de website energieleveren.nl. Dit is een website van regionale netbeheerders waar al het aangemelde, opgestelde zonPV-vermogen wordt geregistreerd. PV-kenner Peter Segaar zet in dit artikel vraagtekens bij dit cijfer en de berekeningen erachter.