Najaarsronde 2016 SDE+ zorgt voor groot aantal projecten zonne-energie

Najaarsronde 2016 SDE+ zorgt voor groot aantal projecten zonne-energie

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben in totaal 2.197 projecten een subsidiebeschikking ontvangen, waarvan 2.047 projecten voor zonne-energie, het hoogste aantal ooit.

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Zo is met de tenders wind op zee voor de windparken Borssele, de kostenreductie van 40% die in het Energieakkoord was voorzien voor 2023, al in 2016 gehaald. Een groot deel van het budget van de najaarsronde is naar aanvragen gegaan in de categorieën bij- en meestook van biomassa, zon en wind op land.

Toegestane technologieën

Er worden vooraf geen budgetten per techniek bepaald, maar alle toegestane technologieën dingen op basis van kostprijs mee naar een deel van het budget. Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit. Overigens is het moment dat de projecten in productie zijn,  pas het moment waarop ze SDE+-subsidie ontvangen.

Tabel SDE+ najaarsronde 2016

Minister Kamp: ‘Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Omdat steeds meer verschillende technologieën voordelig beschikbaar komen, zoals zonne-energie, zal dat veranderen. Het hoge aantal projecten aan zonne-energie dat nu een positieve beschikking heeft ontvangen, is illustratief voor deze ontwikkeling.’

Bijstook biomassa

Naast het grote aantal projecten voor zonne-energie is het opvallend dat het hoogste bedrag is uitgegeven aan projecten voor de bijstook van biomassa, ruim 2 miljard euro. Dat zet het totaal voor dit jaar op 3,6 miljard euro. Opvallend is het omdat veel wordt gediscussieerd over de duurzaamheid van bijstook van biomassa. In december riep een Kamermeerderheid het kabinet nog op om de subsidie voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales te stoppen. Want hoewel bij de verbranding van biomassa, zoals GFT-afval, mest en hout, minder van het broeikasgas CO2 vrij komt dan bij gebruik van kolen, ligt het rendement lager dan dat van steenkool. Daarnaast moeten centrales geschikt worden gemaakt voor de bijstook van biomassa. en centrales moeten geschikt gemaakt worden voor meestook. Omdat de verwachting is dat alle kolencentrales binnen afzienbare tijd gesloten zullen worden, is het nog maar de vraag of de bijstook van biomassa een nuttige besteding van de SDE+ subsidie is.

SDE+

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de najaarsronde 2016 in totaal voor 25.314 projecten subsidie toegekend. Ongeveer 28% van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 55% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 17% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen. Dit betreft veelal projecten in de categorieën geothermie, biomassa en zonnepanelen.

Tabel Uitgaven SDE+ Tabel Duurzame energie SDE+

Bron: Persbericht Rijksoverheid