NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

NWEA-manifest: Windenergie in Nederland

Het nieuwe kabinet moet meer continuïteit en investeringszekerheid bieden voor de ontwikkeling van wind op land, zegt NWEA. Alleen dan zijn de doelen haalbaar.

Vandaag is het manifest voor meer windenergie in Nederland verschenen, waarin NWEA de toekomst schetst. Men schrijft: ‘In 2025 heeft windenergie niet langer overheidssteun nodig. Nieuwe windprojecten op land worden voor 50% opengesteld voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven. Verder moeten regio’s financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de opwekking van duurzame energie.

De windenergie associatie heeft heldere doelen gesteld: in 2030 zal windenergie een bijdrage leveren van 500 Petajoule per jaar, circa 16% van de huidige elektriciteitsvraag. In 2050 zal dit aandeel verdubbeld zijn. Om dit mogelijk te maken zal de groei van wind op zee versneld worden, naar 1 tot 2 GW opgesteld vermogen per jaar tussen 2020 en 2030. Voor wind op land ziet men een aanpak via regionale energiestrategieën, met een financiële verantwoordelijkheid in de regio.

Dalende kostprijs

NWEA verwacht een verder dalende kostprijs van windenergie, tot ongeveer 5 eurcoent per kWh medio 2025. Vanaf dat moment zou geen overheidssteun meer nodig zijn, zoals nu plaatsvindt via de SDE+ exploitatiesubsidie. Dit stelt men op basis van een dit voorjaar uitgevoerde kostprijsanalyse van Ecofys.

Oproep aan nieuwe kabinet

Met het manifest vraagt NWEA de overheid om een stabiel lange termijnbeleid. Men schrijft: ‘Deze ambities zijn haalbaar als de overheid voldoende continuïteit en investeringszekerheid biedt. Daarom vragen wij het nieuwe Kabinet om doelstellingen voor de lange termijn voor de opwekking van duurzame energie op te stellen en deze te koppelen aan concrete tussendoelstellingen en hierop actief te monitoren. Voor windenergie op zee wordt nog in 2017 besloten over een vervolgroutekaart voor de periode na het Energieakkoord tot en met 2030. Voor windenergie op land worden de doelstellingen gekoppeld aan regionale energiestrategieën met resultaatverplichting. Deze moeten snel concreet uitgewerkt worden zodat er investeringszekerheid is voor de sector. Tegelijk moet de overheid aandacht hebben voor de randvoorwaarden om deze groei te realiseren: het marktsysteem moet aangepast worden naar een meer duurzaam marktsysteem en het transportnet moet de extra duurzame productie aankunnen.

Lees hier het complete bericht